• Ultra NDT S.C. - rozwiązania techniczne
  • Gdynia / Chojnice / Antwerpia (BE)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2016 (Dz. U. 2016 poz. 1000) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ULTRA NDT S.C.,
z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 15.

2. Koordynatorem ds. ochrony danych jest …………. kontaktowy adres e-mail we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i Państwa praw: odo@ultrandt.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny
z przepisami prawa lub w odpowiednim przypadku do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

4. Cel przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:
1. odpowiedzi na Państwa zapytania a także w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, wypełniania obowiązków wynikających z wewnętrznych przepisów firmy oraz realizacji przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO)
2. rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO

3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),
w szczególności: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa usług i komunikacji, a także ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń przez ULTRA NDT S.C.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące swoje zadania w ramach obowiązków ustawowych oraz podmioty współpracujące z ULTRA NDT S.C.
w zakresie: firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i inne podmioty współpracujące

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym”, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w zakresie komunikacji utrzymywanej z ULTRA NDT S.C., ale niezbędne do realizacji tej komunikacji w zakresie przetworzenia Państwa zapytań i udzielenia odpowiedzi.

8. W przypadku współpracy z ULTRA NDT S.C. oraz rekrutacji, podanie danych może wynikać z obowiązku prawnego i być konieczne do celów sprawozdawczości finansowej, księgowej oraz wynikać z przepisów prawa pracy.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w sposób, który mógłby wywoływać istotne dla Pana/Pani skutki.

10. ULTRA NDT S.C. nie planuje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdyby takie przekazanie miało mieć miejsce zastosowane zostaną wszelkie dostępne środki w celu zapewnienia poziomu ochrony danych adekwatnego do tego, jaki obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Mają Państwo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Każdorazowo jednak zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami i próby polubownego rozwiązania problemu.